Gemert – Wijnboomlaan 14a

Deze riante bouwkavel voor een vrijstaande woning met bijgebouw, is gelegen in het buitengebied van Gemert op een steenworp afstand van het kasteel dat in het centrum staat.

Ofwel een geweldige ligging!

De kavel heeft een bebouwingsmogelijkheid van wel 1.500 m³ en er mag maximaal 150 m² aan bijgebouwen gerealiseerd worden. En dat is nog zonder kelder die ook gerealiseerd mag worden.

De woningbouwkavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden opgeleverd. Inhoudende dat de eventueel aanwezige opstallen gesloopt en verwijderd zijn, alsook de eventuele huidige agrarisch voorzieningen. De kavel zal leeg en ontruimd worden opgeleverd.

De kosten voor aansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), ontsluiting van het perceel, e.d. zijn voor rekening van koper.

Omdat de kavel nu nog gedeeltelijk bebouwd is wordt deze uiterlijk vanaf juli 2022 beschikbaar gesteld. De eigenaren hebben tot dat moment de tijd om de aanwezige gebouwen en voorzieningen te verwijderen.
Gedurende deze periode kunt u wel alvast een omgevingsvergunning indienen zodat u ten tijde van de feitelijke levering direct kan starten met de bouw van
uw droomwoning.

Bij de verkaveling van de Ruimte-voor-ruimtepercelen is aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke landschapsstructuur zoals deze begin 20e eeuw in het gebied aanwezig was. Hierbij is op de locaties waar een houtsingel/houtwal aanwezig was, gekozen voor een ruimte tussen de kavels waar deze
landschapselementen in ere kunnen worden hersteld. Hier worden houtsingels aangebracht met een maximale breedte van 8 meter; de meeste oostelijke houtsingel heeft een breedte van 5 meter.

Verder wordt de bestaande struweelbeplanting (circa 425 m²), ten zuiden van de woonbestemmingen nr. 12 en 14, parallel aan de daar gelegen watergang, gehandhaafd. Ook deze sluit aan bij de oorspronkelijke landschapsstructuur.

De te realiseren beplantingselementen zijn alle gelegen aan de rand van het oude akkercomplex en accentueren daarmee de rand van het complex. In de twee middelste houtsingels wordt een brede langwerpige ‘wadi’ (verlaging) verwerkt met de volgende afmetingen: breedte 4 meter, lengte 60 meter en diepte 0,5 meter. De ‘oevers’ hebben een verhouding van circa 1:4.

In de wadi wordt gebruik gemaakt van soorten die natte omstandigheden beter kunnen verdragen (zie beplantingslijst). Middels deze beplanting wordt invulling gegeven aan de randvoorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan die gelden binnen het kampenlandschap. De ontwikkeling voldoet ook aan de eisen uit de ‘Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap Gemert-Bakel’.

Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:
– aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
– koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken.
– voor de afvoer van hemelwater zal koper een voorziening moeten treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen of op de nog aan te leggen wadi.
– er is een KLIK-melding gedaan. Op verzoek kan de verkregen informatie met de leidingen lopende in de nabijheid van de aangeboden kavels via email beschikbaar gesteld worden.

Het beeldkwaliteitsplan buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel dateert van oktober 2016. Dit plan bevat richt- lijnen hoe de bebouwing en landschappelijke inpassing zoal geregeld in het bestemmingsplan eruit zou moeten zien, zodat een gewenste omgevingskwaliteit gerealiseerd kan worden. Deze richtlijnen zijn van toepassing indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dit plan is vastgesteld als onderdeel van de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de
omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en
detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijke stijl,
aansluitend bij de woningen in de directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan
treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavels geschikt zijn voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Bouwtitel
De verkoper draagt zorg voor de RvR-titel die benodigd is voor de totstandkoming van het bestemmingsplan. De koper hoeft deze niet te verzorgen.

Ligging
De bouwkavel is gelegen in het buitengebied van Gemert en op korte afstand van het centrum en het kasteel van Gemert, ca. 1.000 meter. Daarnaast is de ontsluiting van de kavel optimaal, de West-om ligt op ca. 250 meter afstand en provinciale weg N272 op ca. 1.200 meter afstand. Het beste van twee werelden, goede ontsluiting, korte afstand tot het centrum en geheel vrij gelegen!

Kenmerken

Status
Verkocht
Adres
Wijnboomlaan 14a
Postcode
5421 ZS
Plaats
Gemert
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Objecttype
Bouwgrond

Oppervlakte en inhoud

Indeling

Buitenruimte

Liggingen
Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen
Tuintypen
Geen tuin

Garage

Soorten
Geen garage

Kaart

Street View

Zoekservice