Erecode NVM

Erecode NVM

 1. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur zijn zich bewust van het belang van hun functie in het
  maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en
  onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun communicatie
  waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze,
  belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de
  tuchtrechtspraak van de NVM.
 2. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur komen naar beste vermogen tegemoet aan reële
  verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun
  belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend
  adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.
 3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een
  andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers
  op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-Makelaars/Taxateurs die werkzaam zijn voor
  verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige
  belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en
  de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.
 4. Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt
  hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen
  vastgoeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.
 5. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de
  aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan
  adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een
  beroep op zo’n deskundige. De NVM-Makelaar/Taxateur houdt zich alleen bezig met zaken waartoe
  hij over voldoende kennis beschikt.
 6. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur hebben geen direct of indirect belang bij onroerend
  goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in
  onroerend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrokken
  te raken in een verstrengeling van belangen.
 7. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s en
  maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun medewerkers zich
  zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er
  een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden
  geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-Makelaar/Taxateur.
 8. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur trachten te voorkomen dat verschillen van mening over
  hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van
  bemiddeling in en beslechting van geschillen.
 9. Het NVM-lid en de NVM-Makelaar/Taxateur treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels
  van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar
  geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.
 10. Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hem verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de
  regels van de NVM.