Grondzaken

Advies op het gebied van pacht en erfpacht

Het gebruik van gronden middels een pachtovereenkomst kent een lange traditie. Toch is het fenomeen pacht al eeuwenlang aan veranderingen onderhevig. Pacht en erfpacht zijn veel voorkomende vormen van (agrarisch) grondgebruik, al dan niet inclusief de op die grond staande gebouwen.

Veel bedrijven zijn inkomensafhankelijk van pacht of erfpacht. Naast pacht geniet ook erfpacht een toenemende belangstelling vanuit de agrarische sector. Met name als grondfinanciering is het een interessant alternatief voor eigendom. Van den Berk & Kerkhof is bekend met het erfpachtrecht en kan bemiddelen bij zowel het aangaan van een overeenkomst als bij tussentijdse verkoop van het recht van erfpacht.

Het is van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de (erf-)pachter en de verpachter/bloot eigenaar. Het (erf-)pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied. Onze adviseurs zijn deskundigen op dit gebied.

Zij kunnen onder meer adviseren over:

  • Het kiezen van en omzetten naar de juiste pachtvorm
  • Het aangaan en beëindigen van de (erf)pachtovereenkomst
  • Juridische en fiscale aspecten bij het opstellen van een pacht- en erfpachtovereenkomst
  • De rechten en plichten van de (erf)pachter en (erf)verpachter
  • De verrekening van productie- en toeslagrechten
  • De waardering van gronden in verpachte staat
  • De verkoop van verpachte gronden en het omgaan met het wettelijke voorkeursrecht

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Je wilt een boerderijtje met grond kopen om er eigen paarden op te houden. Een van de percelen weiland is al jaren in gebruik bij een boer. Kun je na de aankoop vrij over die grond beschikken? Dat is maar de vraag. Waarschijnlijk is sprake van een pachtsituatie, waarop de betreffende boer zich kan beroepen. Jouw grond blijft dan als pachtgrond in gebruik bij die boer.
  • Je wilt van de buurman het weiland gebruiken voor het paard van je dochter. Hij biedt een zesjarig pachtovereenkomst aan. Hoe zit dat? 
  • Je buurman vraagt of hij de mest van zijn koeien op jouw weiland mag uitrijden. Wat komt daar nog bij kijken? 

Vragen over pacht of erfpacht?

Zo zitten er veel haken en ogen aan grond en (erf)pacht in het buitengebied. Het is zaak een zorgvuldige afweging van je mogelijkheden te maken. Laat één van de adviseurs van Van den Berk & Kerkhof hierin je partner zijn!