Strijbeek – Markweg

DIVERSE PERCELEN LANDBOUWGROND
Diverse percelen landbouwgrond met een oppervlakte van ca. 4.73.27 ha gelegen in het buitengebied van Strijbeek. Er is beregening aanwezig en de percelen zijn gedraineerd. De landbouwgronden zijn gelegen aan Markweg nabij de Belgische grens op een goede locatie. In de omgeving bevinden zich meerdere plantenkwekerijen.

Teeltlplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is tuinbouw.

Kwaliteit
Zand- en leemgrond op vergelijkbare hoogte gelegen als omliggende percelen.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt door middel van sloten. Er is beregening aanwezig en de percelen zijn gedrainneerd.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
De percelen zijn ontsloten via openbare, verharde wegen, Markweg. De belendingen betreffen plantenkwekerijen en andere agrarische bedrijven.

Productierechten
Op het perceel rusten geen productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur en gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Er zijn privaatrechtelijke bepalingen aanwezig.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke bepalingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op kosten van hemzelf een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met 31 juli 2024, 12.00 uur
Het bijgevoegde inschrijvingsformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs
Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best
Telefoonnummer: 0499 – 37 55 65
E-mail: best@berkkerkhof.nl

of

Bolscher & Smits Netwerk Notarissen
Generaal Maczeklaan 40, 5111 XC Baarle-Nassau
Telefoonnummer: 013 – 507 87 45
E-mail: info@bsnotaris.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Markweg
Postcode 4856 AC
Plaats Strijbeek
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde wegen, Markweg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte ca. 4.73.27 ha