Veldhoven – Wintelresedijk

PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Wintelresedijk te Veldhoven met een oppervlakte van 1.41.90 ha. Het betreft een perceel op normale hoogte gelegen zandgrond met een rechthoekige kavelvorm. Er is geen beregening en geen drainage. Teeltaarde ca. 60 cm. In gebruik voor boomteelt (coniferen).

Perceelgrens
– zuiden: tot perceelgrens buurperceel
– oosten: tot perceelgrens buurperceel
– westen: tot aan openbare onverharde weg
– noorden: tot perceelgrens buurperceel

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt op eigen perceel.

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen aan de onverharde weg, Wintelresedijk.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd per 1 mei 2019, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Veldhoven, sectie L, nummer 52, oppervlakte 1.40.90 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
– Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V.
– Het perceel is gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van De Staat (Rijksvastgoedbedrijf).

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke aspecten
Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Veldhoven en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden” Verder heeft het perceel de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” en gedeeltelijk de dubbelbestemmingen “Leiding – Gas” en “Leiding – Brandstof”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op
15 december 2009 en nadien in werking getreden.

Tevens is het perceel gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2009, 1e herziening en heeft daarin gebiedsaanduidingen.

Bijzondere voorwaarden bestemmingsplan
Niet van toepassing.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Kenmerken
Aanmeldingsreden per m2 k.k.
Adres Wintelresedijk
Postcode 5507 PP
Plaats Veldhoven
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via onverharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 1.41.90 ha