Veldhoven – Wintelresedijk

PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Wintelresedijk te Veldhoven met een oppervlakte van 1.41.90 ha. Het betreft een perceel op normale hoogte gelegen zandgrond met een rechthoekige kavelvorm. Er is geen beregening en geen drainage. Teeltaarde ca. 60 cm. In gebruik als akkerbouw.

Teeltplan
Het perceel is de afgelopen jaren als volgt geweest:
2023 maïs
2022 maïs
2021 maïs

Staat van onderhoud
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt op eigen perceel.

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen aan de onverharde weg, Wintelresedijk.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V. en De Staat (Rijksvastgoedbedrijf).

Kadastrale gegevens
Gemeente Veldhoven, sectie L, nummer 52, groot 1.40.90 ha.

Bestemmingsplangegevens
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” van de gemeente Veldhoven en heeft daarin gedeeltleijk de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden” en gedeeltelijk de enkelbestemming “Bos”. Daarnaast beschikt het perceel over de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie” en gedeeltelijk “Leiding – Gas” en gedeeltelijk “Leiding-Brandstof”. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2009 en nadien in werking getreden.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres Wintelresedijk
Postcode 5507 PP
Plaats Veldhoven
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare onverharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 1.41.90 ha