Sint-Oedenrode – Hoogstraat/Sonse-Heideweg

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 8.47.95 ha gelegen in een omgeving waar veel boomkwekerijen actief zijn. Het perceel is ontsloten aan de openbare, verharde wegen, Hoogstraat en Sonse-Heideweg. Er is geen drainage toegepast. Er is wel een beregeningsput aanwezig. Het betreft zandgrond gelegen op vergelijkbare hoogte als omliggende percelen.

Het betreft een verkoop bij inschrijving waarbij het perceel in twee delen wordt aangeboden. Uiteraard is het ook mogelijk om voor het gehele perceel in te schrijven. De beregeningsput ligt op het perceel welke behoort tot koop III. Bij de verkoop in delen komt de beregeningsput aan de koper van koop III toe. De ondergrondse leiding van de beregeningsput loopt via het perceel behorende bij koop II naar de Hoogstraat.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is aardappelen, maïs en suikerbieten.

Kwaliteit
Zandgrond op vergelijkbare hoogte gelegen als omliggende percelen.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt door middel van sloten. Er is een beregeningsput aanwezig. Er is geen drainage toegepast.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via openbare, verharde wegen, Hoogstraat en Sonse-Heideweg. De belendingen betreffen boomkwekerijen en andere agrarische bedrijven.

Productierechten
Op het perceel rusten geen productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur en gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Er geldt een herinrichtingsrente van € 272,60, eindjaar: 2033.
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke bepalingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en basisregistratie Kadaster.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode” van de gemeente Meierijstad. Het perceel heeft hierin de enkelbestemmingen “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” en “Agrarisch” en de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 1” en “Waarde – Archeologie 2”. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 maart 2012 en nadien in werking getreden. De regels bevinden zich in de bijlagen van de verkoopbrochure.

Locatie
Het perceel is gelegen in gebied waar diverse boomkwekerijen actief zijn. De Hoogstraat is de verbindingsweg tussen Sint-Oedenrode, Nijnsel en Best.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met 29 december 2023, 12:00 uur.
Het inschrijfformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs, gevestigd Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best.
Telefoonnummer: 0499 – 37 55 65, e-mail: best@berkkerkhof.nl

of

SVN Notarissen, gevestigd Hertog Hendrikstraat 7, 5492 BA Sint-Oedenrode.
Telefoonnummer: 0413 – 47 49 44, e-mail: sint-oedenrode@svn-notarissen.nl

Voor het inschrijfformulier en de verkoopvoorwaarden wordt verwezen naar de verkoopbrochure. U kunt deze ook opvragen bij ons kantoor.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Hoogstraat/Sonse-Heideweg
Postcode 5492VT
Plaats Sint-Oedenrode
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding 26 januari 2024
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare, verharde wegen, Hoogstraat en Sonse-Heideweg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 8.47.95 ha
Zoekservice