Sint-Oedenrode – Eendenputtenweg

PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 3.98.55 ha. Het perceel is gelegen aan de verharde weg, Eendenputtenweg te Sint-Oedenrode. Het betreft een rechthoekig perceel.

Het betreft een perceel cultuurgrond en voormalige stortplaats, waar 30 jaar of langer geleden de laatste storting van puin, zand en grond heeft plaatsgevonden.

Hiervoor is er tevens in opdracht van de provincie Noord-Brabant een risico inventarisatierapport opgesteld en zijn er al 25 jaar waterpijlbuizen aanwezig. Hierbij monitort de Provincie of er afwijkende waarden aanwezig zijn met betrekking tot het grondwater. Hierin zijn geen afwijkingen gevonden.

Voor meer informatie of het opvragen van het rapport kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen drie jaren is grasland.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Eendenputtenweg te Sint-Oedenrode. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaard verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode” van de gemeente Sint-Oedenrode. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden”.

Het plan is deels onherroepelijk geworden en in werking getreden op 15 maart 2012.

Kenmerken
Vraagprijs € 7,- per m2 k.k.
Adres Eendenputtenweg
Postcode 5491 RX
Plaats Sint-Oedenrode
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.98.55 ha