Oost-, West- en Middelbeers – Ontginningsweg 1A

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 6.70.08 ha. Het perceel is gelegen aan de verharde weg Ontginningsweg te Westelbeers. Op het perceel is tevens een stal (bouwjaar omstreeks 1970) aanwezig met een oppervlakte van ca. 90 m². Deze stal is van baksteen gebouwd en met asbesthoudende golfplaten gedekt. De stal is aangesloten op elektra (kracht) en water.

Teeltlplan
Het huidige gebruik is bouw- en maïsland. De afgelopen vijf jaar was de teelt aardappelen, gras en maïs.

Kwaliteit
Teeltaarde op ca. 35 à 45 cm gelegen.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten. De waterlopen tussen de percelen zijn eigen waterlopen. De waterloop aan de Ontginningsweg is van het Waterschap. Er is een beregeningsput aanwezig. Er is geen drainage toegepast.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Ontginningsweg te Westelbeers. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten behoeve van Brabant Water N.V.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke bepalingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomts alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met 28 november 2023, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs,
adres Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best,
telefoonnummer 0499 – 37 55 65 , e-mail best@berkkerkhof.nl.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied, geconsolideerde versie 2020” van de gemeente Oirschot. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden” en de dubbelbestemming “Waarde – Natte natuurparel”.

Het plan is geconsolideerd op 22 november 2017.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Ontginningsweg 1A
Postcode 5091 KN
Plaats Oost-, West- en Middelbeers
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 6.70.08 ha