Ommel – Oostappensedijk

PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 3.02.10 ha. Het perceel is gelegen aan de verharde weg, Oostappensedijk te Ommel. Op het perceel rust gedeeltelijk een agrarisch bouwblok (ca. 1.400 m²). Op het bouwblok kan mogelijk een bijgebouw ten behoeve van agrarische doeleinden gebouwd worden. Daarnaast staat er op het perceel een stenen schuur met een oppervlakte van ca. 56 m² voorzien van zandvloer en asbesthoudend golfplatendak.

Teeltplan
Het huidige gebruik is gedeeltelijk bos en gedeeltelijk gras-/bouw- en maïsland.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten. Er is een beregeningsput aanwezig van ca. 33 m¹ diep met beregeningsvergunning. Er is geen drainage toegepast.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Oostappensedijk te Ommel. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Het is verkoper enkel toegestaan om op de grasbetonstenen en het direct naastgelegen fietspad te gebruiken voor het laden en lossen van agrarische producten ten behoeve van het naast gelegen kadastrale perceel Asten M 1953. Het is verboden om buiten het laden en lossen te parkeren op het fietspad.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke bepalingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2016” van de gemeente Asten. Het perceel heeft hierin de enkelbestemmingen “Agrarisch met waarden” en “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” en gedeeltelijk de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3”.

Het plan is onherroepelijk en vastgesteld door de gemeenteraad op 7 augustus 2019.

Kenmerken
Aanmeldingsreden k.k.
Adres Oostappensedijk
Postcode 5724 PM
Plaats Ommel
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.02.10 ha