Oirschot – Logtsebaan (nabij nr. 2)

LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Logtsebaan (nabij nummer 2) te Oirschot. Het perceel heeft een grootte van 3.12.82 ha en is niet gedraineerd. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op wisselende hoogte gelegen zandgrond.

Teeltplan
Het bouwplan van 2021 en 2022 was gras. De jaren daarvoor betrof het bouwplan maïs.

Kwaliteit
Op wisselende hoogte gelegen zandgrond. Op de plaats (ca. 5.000 m²) waar voorheen de stallen stonden, is de grond lager gelegen. Teeltaarde variërend tussen 10 en 35 cm.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een redelijke staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Logtsebaan (nabij nummer 2) te Oirschot. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Oirschot sectie H nummer 1406, oppervlakte 3.12.82 ha.

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 220,25, eindjaar: 2026.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” van de gemeente Oirschot. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschaps-waarden” en de dubbelbestemming “Waarde – Natte natuur-parel”. Het plan is vastgesteld op 29 september 2010. Er loopt een wijziging in het bestemmingplan voor het weghalen van het bouwvlak.

Milieuaspecten
Verkoper heeft medio 2022 een onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. De uitkomst vormt geen belemmering voor gebruik als landbouwgrond.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Logtsebaan (nabij nr. 2)
Postcode 5688 ZJ
Plaats Oirschot
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.12.82 ha