Hoogeloon – Molenweg

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Molenweg te Hoogeloon. Het perceel heeft een oppervlakte van 2.94.20 ha. Het perceel gedraineerd, echter functioneert deze matig. Er is geen beregeningsput aanwezig. Het perceel is ontsloten middels een openbare, verharde weg.

Teeltplan
Het perceel is de laatste jaren in gebruik geweest voor de teelt van:
– 2018: maïs
– 2019: maïs
– 2020: aardappelen
– 2021: maïs
– 2022: bieten
– 2023: maïs

Kwaliteit
Het perceel is op vergelijkbare hoogte gelegen als omliggende percelen. De grondsoort is zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten. Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd, echter functioneert deze matig. Er is geen beregeningsput aanwezig.

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen aan de openbare, verharde weg, Molenweg.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Op het perceel rusten geen privaatrechtelijke beperkingen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Hoogeloon, sectie L, nummer 102, groot 2.94.20 ha.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 30 april 2024, 13:30 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen
Sniederslaan 159
5531 EN Bladel

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bladel 2014” van de gemeente Bladel. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch” en de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 4” en “Waarde – Archeologie 5”.

Het plan is vastgesteld op 24 maart 2016.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Molenweg
Postcode 5528NG
Plaats Hoogeloon
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare, verharde weg, Molenweg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 2.94.20 ha