Eersel – Heibloem en Broekstraat

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: DRIE PERCELEN LANDBOUWGROND

(percelen zijn ook afzonderlijk te koop)

Enkele percelen landbouwgrond, bestaande uit drie kavels, gelegen in het buitengebied aan Heibloem en Broekstraat te Eersel. De totale oppervlakte is uitgesplitst in een kavel van 6.45.00 ha, een kavel van 1.79.10 ha en een kavel van 2.93.75 ha. De belendingen betreffen landbouwgronden. Het betreft een gunstige kavelvorm op normale hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde is ca. 30 à 40 cm. Op perceel Eersel M 212 (6.45.00 ha) rust een beregeningsput met vergunning voor een capaciteit van 65 m³ per uur.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Ligging
Gunstige ligging, tegen de bebouwde kom gelegen (warme grond)

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is op kavel Eersel M 212 buxus en op kavels Eersel M 283 en 2350 gras.

Soort grond
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een redelijk goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
De percelen zijn ontsloten via een openbare verharde weg en onverharde wegen. In de directe omgeving bevinden zich meerdere burgerwoningen en landerijen.

Bijzonderheden
Grenzen:
Eersel M 212: Aan westzijde tot aan sloot gemeente, aan noord- en oostzijde tot aan watschapssloot en aan zuidzijde tot aan hart sloot.
Eersel M 283: Aan de noord-, oost- en westzijde tot aan sloot en aan zuid/oostzijde tot aan perceelsgrens met buren.
Eersel M 2350: Aan noord-, oost- en westzijde tot aan sloot gemeente en aan zuidzijde tot aan hart sloot.

Overige bijzonderheden:
– de feitelijke levering van perceel Eersel M 212, groot 6.45.00 ha, vindt plaats uiterlijk op 31 december 2024.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Eersel sectie M nummer 212 oppervlakte 6.45.00 ha
Gemeente Eersel sectie M nummer 283 oppervlakte 1.79.10 ha
Gemeente Eersel sectie M nummer 2350 oppervlakte 2.93.75 ha
Totaal 11.17.85 ha.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Kettingbeding
Meerwaarde clausule komt op alle percelen grond te rusten, ongeacht in welke hand deze percelen overgaan, inhoudende dat indien binnen 15 jaar na juridische levering op het gekochte een bestemming is of binnen afzienbare tijd wordt gewijzigd naar wonen, verkoper alsnog het recht heeft op de helft van de meerwaarde ten opzichte van de betaalde koopsom op datum juridische levering en datum onherroepelijk worden bestemmingsplan.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 12 februari 2021.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Heibloem en Broekstraat
Postcode 5521 PA
Plaats Eersel
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding uiterlijk 10 maart 2021
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 11.17.85 ha