Heeze – Het Heike ong en Sterksel – Albertlaan ong

PERCELEN LANDBOUWGROND
Twee percelen landbouwgrond, de verkoop geschiedt per inschrijving, inhoudende:

Koop 1: perceel Heeze, sectie C, nummer 2284 en 4144, samen groot 2.95.50 ha
Koop 2: perceel Heeze, sectie H, nummer 1084, groot 1.33.30 ha

Koop 1
Een perceel landbouwgrond met een totale oppervlakte van 2.95.50 ha. Het perceel heeft een onregelmatige vorm en is toegankelijk via aangrenzende, onverharde percelen. Het perceel is op wisselende hoogte gelegen, teeltaarde ca. 60/100 cm. Het perceel is in gebruik als grasland. Aan de rand van het perceel staat een eikenboom (monumentaal).

Teeltplan
2023: gras
2022: gras
2021: gras

Ontwatering
Ontwatering geschiedt doormiddel van de Groote Aa. Er is een beregeningsput aanwezig (niet vergund). Het perceel is niet gedraineerd.

Koop 2
Een perceel landbouwgrond met een totale oppervlakte van 1.33.30 ha. Het perceel heeft een onregelmatige vorm en is gelegen aan de openbare verharde weg, Albertlaan (nabij no. 3). Het perceel is op normale hoogte gelegen, teeltaarde 40/60 cm. Het perceel is in gebruik als akkerbouwgrond. Langs drie zijden van het perceel bevindt zich een bloemenweide van ca. 12 m¹ breed.

Teeltplan
2023: maïs
2022: maïs
2021: maïs

Ontwatering
Ontwatering geschiedt doormiddel van de Sterkselse Aa. Er is een beregeningsput aanwezig (niet vergund). Het perceel is niet gedraineerd.

Staat van onderhoud
Kwalitatief redelijke zandgrond.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Op de percelen rusten geen privaatrechtelijke beperkingen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Heeze, sectie C, nummer 2284, groot 0.84.30 ha;
Gemeente Heeze, sectie C, nummer 4144, groot 2.11.20 ha;
Gemeente Heeze, sectie H, nummer 1084, groot 1.33.30 ha.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 22 mei 2024, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs,
adres Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best,
telefoonnummer 0499 – 37 55 65 , e-mail best@berkkerkhof.nl.

Bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Heeze-Leende 2017” en hebben hierin de volgende bestemming(en):
Perceel 1: enkelbestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” en gedeeltelijk “Waterstaat – Waterberging”.
Perceel 2: enkelbestemming gedeeltelijk “Agrarisch”, gedeeltelijk “Bos” met gedeeltelijk de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” en gedeeltelijk “Leiding”.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Het Heike en Albertaan
Plaats Heeze en Sterksel
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Ontsluiting Aangrenzende, onverharde percelen en openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 4.28.80 ha