Diessen – Tongerloseweg, De Heibloem en Krekelshof ong

PERCELEN LANDBOUWGROND
Drie percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van 2.96.80 ha. Het betreffen percelen met een vierkante/rechthoekige kavelvorm en zijn alle gelegen aan de openbare gedeeltelijk onverharde, gedeeltelijk verharde weg. De percelen zijn op normale hoogte gelegen, teeltaarde ca. 20/35 cm. De percelen zijn in gebruik als akkerbouwgrond.

De verkoop geschiedt per inschrijving, inhoudende:

Koop 1: perceel Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 275 (ged.), groot ca. 1.05.95 ha;
Koop 2: perceel Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1322, groot 1.18.75 ha;
Koop 3: perceel Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1339, groot 0.72.10 ha.

Teeltplan
Perceel 1:
2023: maïs
2022: aardappelen
2021: maïs

Perceel 2:
2023: maïs
2022: maïs
2021: maïs

Perceel 3:
2023: maïs
2022: aardappelen
2021: maïs

Staat van onderhoud
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijke zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten. De waterlopen tussen de percelen zijn eigendom gezamenlijk met de buurpercelen alsmede gedeeltelijk van de gemeente en het Waterschap. Er is/zijn geen beregeningsput(ten) aanwezig. De percelen zijn niet gedraineerd.

Bereikbaarheid
De percelen zijn gelegen aan openbare gedeeltelijk onverharde, gedeeltelijk verharde weg.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Op de percelen rusten geen privaatrechtelijke beperkingen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 275, groot 1.05.95 ha;
Gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1322, groot 1.18.75 ha;
Gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1339, groot 0.72.10 ha.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave van kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met 23 april 2024, 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs,
adres Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best,
telefoonnummer 0499 – 37 55 65 , e-mail best@berkkerkhof.nl.

Bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Hilvarenbeek en hebben hierin de volgende bestemming(en):
Perceel 1: enkelbestemming “Agrarisch” met gedeeltelijk de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”.
Perceel 2 en 3: enkelbestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”.
Het plan is vastgesteld op 13 maart 2014 en is nadien in werking getreden.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Tongerloseweg, De Heibloem en Krekelshof
Postcode 5087LA
Plaats Diessen
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding 7 mei 2024
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare, onverharde en verharde wegen
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 2.96.80 ha