Bergeijk – Zandhoef

PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Zandhoef te Bergeijk. Het perceel heeft een oppervlakte van 3.48.70 ha. Het perceel is niet gedraineerd. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op wisselende hoogte gelegen zandgrond, teeltaarde variërend tussen 30 en 80 cm.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is mais en voerderbieten.

Kwaliteit
Op wisselende hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 30 en 80 cm.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via een waterschapsloop aan de noord/oostzijde.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg Zandhoef te Bergeijk. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en een agrarisch bedrijf.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, oogststoppelbloot.

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbindingen van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaak.

Inschrijving
Inschrijven in mogelijk tot 28 november 2023 tot 12.00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs
Eindhovenseweg 30b
5683 KH Best
Telefoonnummer: 0499 – 37 55 65
E-mail: best@berkkerkhof.nl

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde”.

Het plan is onherroepelijk geworden op 16 april 2014.

Het perceel is tevens gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk. Het perceel heeft hierin de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 3”, “Waarde – Archeologie 4.1” en “Waarde – Archeologie 6”.

Het plan is deels onherroepelijk geworden en in werking getreden op 22 januari 2020.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Zandhoef
Postcode 5571 NM
Plaats Bergeijk
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.48.70 ha