Bergeijk – Fressevenweg

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Fressevenweg te Bergeijk. Het perceel heeft een oppervlakte van 7.98.65 ha. Het perceel is niet gedraineerd. Er is geen beregeningput en geen beregeningsvergunning aanwezig. Op gelijke hoogte aan omliggende percelen gelegen zandgrond, teeltaarde variërend tussen 40 en 80 cm.

Op het perceel staat een schuilruimte voor dieren (bouwjaar omstreeks 1970) met een oppervlakte van ca. 5,00 x 3,00 = 15 m². De schuilruimte is van hout en zinken platen gebouwd en gedeeltelijk met asbesthoudende golfplaten gedekt.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is maïs en grasland.

Kwaliteit
Op gelijke hoogte aan omliggende percelen gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 40 en 80 cm.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via:
– noordzijde: waterloop Waterschap
– oost-/zuidzijde: waterloop gemeente
– westzijde: gezamenlijke waterloop

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via openbare verharde weg, op 2 plekken aan Fressevenweg en op 2 plekken aan Hoekerbeemden te Bergeijk. De belendingen betreffen landbouwgronden en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
De percelen zijn belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Waterschap De Dommel. Tevens is er een zakelijk recht ten behoeve van Waterschap De Dommel inzake behoeve van wegen sloot/waterloop ‘Keersop’ (recht van overpad wegen met een grote kraan).

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot
24 november 2023 tot 12:00 uur.
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient dan samen met een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs
Eindhovenseweg 30b
5683 KH Best
telefoonnummer: 0499 – 37 55 65
e-mail: best@berkkerkhof.nl

Locatie
Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg, Fressevenweg te Bergeijk.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden 2”, de dubbelbestemming “Waarde – Archeologische Verwachtingswaarde” en gedeeltelijk de dubbelbestemming “Waterstaat – Regionaal Waterbergingsgebied”. Het plan is onherroepelijk geworden en in werking getreden op 16 april 2014.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres Fressevenweg
Postcode 5571 TP
Plaats Bergeijk
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 7.98.65 ha