Planschade & nadeelcompensatie

Voor particulieren en bedrijven

Stel er vindt een inbreiding plaats, waarbij een aannemersbedrijf, dat van oudsher midden in het centrum ligt, wordt ontwikkeld tot een woonwijk. Voor die ontwikkeling wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht. Er komen hoge woningen te staan en een aantal appartementsgebouwen. Je grenst met je achtertuin aan dat plan. Je privacy is in een keer geheel weg. Je woning daalt in waarde. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat je dan kunt vragen om planschade. 
Door dat zelfde plan zijn een aantal winkels niet meer bereikbaar als gevolg van een wegafsluiting. Je klandizie loopt terug en leidt omzetverlies. Dan bestaat de mogelijkheid om nadeelcompensatie te claimen. 
Het is niet zo, dat je alle schade vergoed krijgt. Er vindt een korting plaats genaamd maatschappelijk risico.
Het is daarom des te meer zaak om zo’n claim goed voor te bereiden en onderbouwd in te dienen.

Kan je de schade voorkomen?

In de Wro is geregeld om welke redenen je een verzoek tot compensatie kunt indienen. Denk aan een wijziging van een bestemmingsplan of een verleende vergunning. Op voorhand kun je door bezwaar en beroep al trachten om de schade te beperken, maar juist dat bezwaar en beroep kan ertoe leiden dat er met je in gesprek wordt gegaan om te bezien of de schade beperkt kan worden. Soms is het van belang om je daarin te organiseren en op die wijze het gesprek aan te gaan. Om even bij het voorbeeld te blijven. Je trekt met een aantal buurtbewoners op en initieert een gesprek met de woningbouwontwikkelaar.

Het is telkens weer verrassend dat door die communicatie op te zoeken, oplossingen en maatregelen afgesproken kunnen worden die de schade beperken of in ieder geval de invloed op je woon- en leefklimaat kunnen verminderen. Die afspraken leg je vast in een vaststellingsovereenkomst.

Wanneer kan je de schade claimen?

Een claim voor planschade of nadeelcompensatie kun je claimen tot 5 jaar nadat de planwijziging (onherroepelijk) in werking is getreden of een vergunning onherroepelijk is verleend. Om de impact en gevolgen inzichtelijk te krijgen, is het soms aan te raden om te wachten met het indienen van de claim tot dat bijvoorbeeld de bouw is voltooid.  

Het is dan ook zaak niet te wachten met het inschakelen van een deskundige als het plan of de vergunning is verleend en/of uitgevoerd, maar eigenlijk meteen als de plannen daartoe worden gemaakt en je in het kader van een omgevingsdialoog hiervan op de hoogte wordt gesteld. Een goede en tijdige voorbereiding om de schade inzichtelijk te maken, kan cruciaal zijn.

Een rol die ons op het lijf is geschreven

Wij van Van den Berk & Kerkhof kunnen je in het gehele traject van voorbereiding, indienen en behandeling van je claim volledig adviseren en bijstaan. Ook in het voorkomen of beperken van de schade hebben we al vele succesvolle resultaten geboekt naar ieders tevredenheid. Het begeleiden van die gesprekken en het vastleggen van die afspraken in een overeenkomst beheersen we als geen ander. Onze ervaring als bemiddelaars en taxateur komt uitermate van pas en heeft een toegevoegde waarde.

Zoek je begeleiding bij het indienen van een claim voor planschade of nadeelcompensatie, neem vrijblijvend contact met ons op zodat we kunnen bekijken wat we voor je kunnen betekenen.