U en de belastingdienst

Beëindiging van uw bedrijf

Elke dag stoppen in Nederland ondernemers met hun bedrijf. Het betekent dat hun bedrijf ook fiscaal beëindigd moet worden. In de eerste plaats is dat het werk van de accountant, maar deze kan niet zonder de hulp van de makelaar/taxateur. Deze komt in actie voor een taxatie om de fiscale waarde vast te stellen. Dat moet dusdanig gebeuren, dat enerzijds de ondernemer geen reden tot klagen heeft en anderzijds de fiscus niet geneigd is om een hertaxatie aan te vragen.

Dat stelt eisen aan de kundigheid en onafhankelijkheid van de makelaar/taxateur. Van den Berk & Kerkhof heeft die kennis in huis. Onze makelaars zijn gespecialiseerd, zodat ze in vrijwel alle situaties een juiste waardebepaling kunnen opstellen. Uw taxatie is bij ons in vertrouwde handen.

Bij overlijden

Een sterfgeval is erg genoeg. De erfenis is de nasleep, die naar behoren moet worden afgewikkeld. De notaris is daarin dikwijls de sleutelfiguur, maar ook de makelaar/taxateur is van groot belang om de waarde van grond en gebouwen te bepalen. Enerzijds voor de verdeling van de erfenis, anderzijds voor het afwikkelen van de successierechten met de fiscus. Daarvoor moet de fiscale waarde worden bepaald.

Ook kan de makelaar/taxateur ingeschakeld worden voor de verkoop vanuit de boedel, als geen van de erfgenamen belang heeft bij die boedel. En wanneer het nodig is, kan hij optreden als een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Van den Berk & Kerkhof beheerst al die disciplines.

Bij overdracht aan kind(eren)

Geen aangelegenheid binnen het MKB die zoveel aandacht verdient als de overdracht van het bedrijf aan één of meer kinderen. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Daarbij zijn de belangen in het geding van degene die het bedrijf overneemt. Voorts moet er een goede afweging zijn met de belangen van de ouders en de eventuele andere kinderen.

Die bedrijfsoverdracht is vaak een langdurig proces, ook al omdat de overnemer zo de kans heeft om te sparen voor de overnamesom. Fiscaal is dat aantrekkelijk.

Vanzelfsprekend is bij zo’n overdracht de waarde die aan grond en gebouwen wordt toegekend een wezenlijk uitgangspunt. Daarbij gaat het om de waarde die recht doet aan de belangen van de familie, van de overnemer en van de fiscus. Van den Berk & Kerkhof weet ze dankzij de ervaring en kennis exact te bepalen.

Oprichting van een BV

Vanuit fiscaal oogpunt of vanuit het beheersen van het financiële risico is het oprichten van een besloten vennootschap (BV) in een aantal situaties aan te bevelen. Bij een BV is de ondernemer bij schulden alleen aansprakelijk voor het geïnvesteerde vermogen en niet voor zijn privé vermogen. Op dat laatste zijn een aantal uitzonderingen van toepassing om misbruik te voorkomen.

Het oprichten van een BV gebeurt via een akte, opgesteld door de notaris. Het ministerie van Justitie moet daarbij een verklaring van geen bezwaar afgeven, dat de oprichters de laatste acht jaar niet betrokken zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen. Het startkapitaal is minimaal 18.000 euro. Dat mag ook in natura, bijvoorbeeld in onroerend goed. Inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is vereist. Zolang dat niet is gebeurd zijn de oprichters persoonlijk aansprakelijk.

Bij het oprichten van een BV is dikwijls het bepalen van de waarde van het ingebrachte onroerend goed aan de orde. Voor de juiste waardebepaling is Van den Berk & Kerkhof de taxateur bij uitstek. Wij kunnen eveneens adviseren rond de oprichting van een BV.

Toe- en uittreding VOF/maatschap

Vennootschappen en maatschappen zijn geen starre rechtspersoonlijkheden. Toe- en uittreden van vennoten en maten is mogelijk, mits dat tevoren geregeld is in de akten.

Als dat in- of uittreden zich voor doet, is het opmaken van de balans aan de orde. De waarde zal bepaald moeten worden voor de fiscus, maar ook voor de onderneming en voor de in- of uittreder(s). Een kolfje naar de hand van Van den Berk & Kerkhof, voor 100 procent thuis in taxaties. Dat is een specialisme op zich, waarin onze makelaars geschoold zijn. In praktisch elke sector kunnen we een juiste taxatie uitbrengen. Ook voor advies over toe- en uittreden bent u bij ons aan het juiste adres.