Aarle-Rixtel – Bakelseweg ong

4 LANDELIJK GELEGEN BOUWKAVELS

In 2011 is het bestemmingsplan “BiO-woningen” van de gemeente Laarbeek vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de bouw van in totaal 17 BiO-woningen (gebaseerd op het provinciale beleid ‘Buitengebied in Ontwikkeling’) mogelijk gemaakt, op 9 locaties binnen de gemeente Laarbeek. Het merendeel van deze woningen is inmiddels gerealiseerd. Echter een viertal kavels aan de Bakelseweg nabij Aarle-Rixtel is tot op heden niet gerealiseerd.

Deze kavels zijn nu te koop middels een inschrijving. Indien er meer dan 1 inschrijving is zal door de verkoper, de gemeente Laarbeek, geloot worden.

De koopsom van de individuele kavels is als volgt:

Kavel 1, groot 1.517 m², € 377.000,00 Vrij Op Naam

Kavel 2, groot 1.613 m², € 387.000,00 Vrij Op Naam

Kavel 3, groot 1.638 m², € 387.000,00 Vrij Op Naam

Kavel 4, groot 1.491 m², € 370.000,00 Vrij Op Naam

Ten aanzien van de verkoop zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de verkoop van registergoederen door de gemeente Laarbeek 2020’ van toepassing.

De uitgifte van de kavels geschiedt middels het lotingsysteem van de gemeente. In de bijlage van de brochure zijn de betreffende gegevens en uitleg over het lotingsysteem opgenomen.

Ten aanzien van de feitelijke levering van het perceel is ten aanzien van de nutsvoorzieningen het navolgende onder meer van toepassing:

– aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg of op korte afstand. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, (druk)riolering, water en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen;

– voor de afvoer van hemelwater zal koper zelf een voorziening treffen op de aangeboden kavel middels drainboxen of anderszins.

Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen en bij vragen contact op te nemen met de makelaar of u kunt zelf een adviseur inschakelen die u hierin kan begeleiden.

Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavel geschikt is voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

De gemeente realiseert de haag/afscheiding in de groenbuffer van 1,60m hoog en plant bomen op de aangeduide locaties. Koper mag de zone met groen aanvullen om de zone te versterken maar dient te allen tijde de bomen te laten staan. Dit zal ook contractueel vastgelegd worden waarbij koper een instandhoudingsverplichting opgelegd krijgt.

De kavel is gelegen in bestemmingsplan Herziening BiO-kavels van de gemeente Laarbeek. Het plan is vastgesteld op 18 maart 2021 en is inmiddels onherroepelijk.

In dit plan heeft de kavel de bestemming
– Wonen
– Agrarisch met waarden – landschapswaarden.

Het plan valt in twee bestemmingsplannen, het gehele overzicht treft u aan in de bijlage.

Binnen het bouwvlak heeft u de vrijheid om de woning te realiseren. De woning mag een maximale inhoud hebben van 1.000 m³.

Het bijgebouw of bijgebouwen met een maximale totaaloppervlakte van 100 m², mogen niet op een grotere afstand dan 15 meter van de woning gebouwd worden.

Architectuur en oriëntatie:
– ingetogen bebouwingskarakteristiek met een heldere vormgeving;
– de woningen aan het erf vormen één ensemble. Er is een duidelijke verwantschap aanwezig in architectuur en uitstraling;
– op perceelsniveau vormen de woning en het bijgebouw één ensemble;
– de woningen oriënteren zich op het erf. De twee meest westelijke woningen tevens op de Bakelseweg.
– in de architectuur en de oriëntatie van de woningen wordt ingespeeld op de erfgedachte.

Voor de verdere inrichtingsmogelijkheden verwijzen wij u naar de ruimtelijke onderbouwing die u kunt vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl of u kunt deze opvragen bij de verkopend makelaar, deze zul u dan een exemplaar digitaal beschikbaar stellen. Voor de goedkeuring van uw bouwplan wordt het ook beoordeeld door een supervisor om de de landelijke architectuur te borgen.

Inschrijvingsvoorwaarden
Het geheel wordt opgeleverd in de huidige staat, vrij van pacht, huur of gebruik door derden. Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen privaatrechtelijke bepalingen bekend. Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

De verkoop geschiedt bij inschrijving met loting. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor. De kosten van inschrijving bedragen € 100,00.

Maandag 10 januari 2022 om 12.00 uur; laatst mogelijke tijdstip voor het indienen van het inschrijvingsformulier.
Het inschrijfformulier vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn ten kantore van de gemeente Laarbeek, Koppelstraat 37, 5741 GA Beek en Donk. Het inschrijfformulier is aan de brochure gehecht.

Het beoogde moment van juridische levering zal plaats vinden op uiterlijk 6 maanden na gunning ten kantore van Van Thiel en van Rooij Notariaat te Beek en Donk.

Indien na loting het kavel aan u gegund wordt heeft u een optie tot de kavel van maximaal 4 maanden. Uiterlijk aan het eind van deze periode moet u aangeven of dat u tot aankoop over gaat.

Elke potentiële koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die potentieel kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de transactie zijn voor rekening en risico van die potentiële kopers. De brochure c.q. samenvatting is opgesteld om potentiële kopers te informeren over de inschrijving. De samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie. Indien meer informatie gewenst zal zelf initiatief genomen moeten worden.

Er kan ingeschreven worden op de vier kavels. De kavels zullen vervolgens middels een loting
gegund worden waarbij de verkrijger een optie tot de kavel krijgt voor een periode van vier
maanden. Binnen deze periode kunt u zich oriënteren op de bouwmogelijkheden. Indien u besluit
om met de ontwikkeling van het bouwplan door te gaan, worden er afspraken gemaakt over het
vervolgtraject.

Kenmerken

Status
Verkocht bij inschrijving
Aanmeldingsreden
Verkoop bij inschrijving
Adres
Bakelseweg ong
Postcode
5735 SC
Plaats
Aarle-Rixtel
Land
Nederland

Overdracht

Aanvaarding
Per datum

Bouw

Objecttype
Bouwgrond

Oppervlakte en inhoud

Perceel oppervlakte
1.517 m2

Indeling

Perceel oppervlakte
1.517 m2

Buitenruimte

Liggingen
Aan bosrand, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, In bosrijke omgeving, Landelijk gelegen
Tuintypen
Geen tuin

Garage

Soorten
Geen garage

Kaart

Street View

Zoekservice