Portal:

Schietbergweg

SINT-OEDENRODE € 335.000 v.o.n.

Type
Bouwkavel
Aantal
1

Omschrijving

Feitelijke toestand
De kavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden geleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper…
Bekijk de volledige omschrijvingKavelopties

Foto's

Bekijk alle foto's

Feitelijke toestand
De kavel zal ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp worden geleverd. De kosten voor huisaansluiting nutsvoorzieningen, legeskosten omgevingsvergunning (bouwvergunning), e.d. zijn voor rekening van koper.

Nutsvoorzieningen
De bouwkavel wordt ten tijde van de feitelijke levering bouwrijp opgeleverd. Onder bouwrijp wordt verstaan:

a. aanwezigheid van hoofdleidingen door de nutsbedrijven langs de openbare weg. Onder hoofdleidingen worden begrepen: elektriciteit, water, aardgas;
en telefonie. Hieronder wordt niet verstaan/begrepen de bouw- en huisaansluiting op die hoofdleidingen. Koper dient zelf zorg te dragen voor bouw- en huisaansluitingen op de hoofdleidingen.
b. aanwezigheid voor de hoofdrioleringswerken voor de afvoer van vuil en water langs de openbare weg. Koper dient zelf zorg te dragen voor de aansluiting op de hoofdrioleringswerken;
c. voor de afvoer van hemelwater zal er een voorziening getroffen moeten worden op de aangeboden kavel middels drainboxen of aansluiting gezocht moeten worden met de sloot aan de overzijde van de openbare weg.

Bebouwingsvoorschriften
Op de bouwkavel kunt u een woning realiseren die voldoet aan al uw wensen en eisen. Daarbij dient u zich wel te houden aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Een uittreksel van het bestemmingsplan treft u bijgesloten aan. Wij raden u aan dit geheel door te nemen.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sint-Oedenrode, sectie N, nummer 1100, oppervlakte 2.055 m²
Bron: Kadaster

Bodemonderzoek
Er is een verkennend bodemonderzoek verricht naar eventuele verontreiniging van de bodem. Uit de conclusie van het onderzoek blijkt dat de bouwkavels geschikt zijn voor woningbouw. Op verzoek is inzage in dit rapport mogelijk.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Rooise Heide 10 en Schietbergweg ong. ” van de gemeente Sint-Oedenrode en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch” en “Groen”, en de dubbelbestemming
“Waarde – archeologie 2 (middelhoog)”. Op de hele kavel rust een wijzigingsbevoegdheid naar "Wonen".
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2017 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Om de kavel tot woningbouwkavel te maken zal er door de eigenaar voorafgaand aan de juridische levering een verzoek tot wijziging gedaan worden aan het college van Burgemeester en Wethouders. De kavel is tot stand gekomen middels de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling, echter ten tijde van het gedane aanbod was er te weinig bouwtitel om het verzoek in te dienen bij het college. Inmiddels is er wel voldoende bouwtitel beschikbaar en zal het verzoek, bij verkoop van de kavel, gedaan worden aan het college. Tegen dit verzoek kan geen bezwaar of zienswijze worden ingediend omdat het bestemmingsplan inmiddels geheel onherroepelijk is.

Beplantingsplan
Bij het tot stand komen van het bestemmingsplan heeft de gemeente bedongen dat er knip- en scheerhaag aangeplant wordt op de bouwkavel. Het betreft een beukenhaag; gewone beuk, rode beuk of haagbeuk. De haag dient aangeplant te worden met 4 stuks per strekkende meter. Bij verkoop zal in de akte van levering worden opgenomen dat deze aanplanting in stand zal worden gehouden.

Bebouwingsmogelijkheden
De nieuw te realiseren woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving wat betreft situering, vorm, maatvoering, materiaalgebruik en detaillering. De woning zal worden gerealiseerd in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

Bereikbaarheid
De bouwkavel is direct ontsloten aan de Schietbergweg.

Ligging
De bouwkavel is gelegen in het buitengebied op korte afstand van Nijnsel (ca. 1 km) en op ca. 3 km afstand van het centrum van Sint-Oedenrode.

Bijzonderheden
- schitterende ligging midden in de natuur;
- glasvezel waarschijnlijk binnenkort beschikbaar op de kavel;
- goede ontsluitingsmogelijkheden;
- ruime frontbreedte van ca. 60 meter.

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Frans Merkens RT RM

Neem contact op