Oirschot – Eindhovensedijk

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een grootte van 4.99.00 ha gelegen Eindhovensedijk te Oirschot tegen het defensieterrein. Het perceel is niet voorzien van drainage, maar wel voorzien van een beregeningsput (niet vergund). Het betreft een gunstige kavelvorm met op normale hoogte gelegen zandgrond.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is maïs en gerst.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via een zandpad, Eindhovensedijk. De belendingen betreffen landbouw- en bosgrond.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Oirschot sectie E nummer 202 oppervlakte 4.99.00 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied, consolideerde versie 2020 van de gemeente Oirschot en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden en gedeeltelijk de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 5 en Leiding.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 22 november 2017 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Kenmerken
Vraagprijs € 374.250,- k.k.
Adres Eindhovensedijk
Postcode 5688GN
Plaats Oirschot
Land Nederland
Overdracht
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via openbare verharde weg, Eindhovensedijk
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 4.99.00 ha