Hulsel – De Laaijen / Heideweg

Een perceel landbouwgrond gelegen aan De Laaijen / Heideweg te Hulsel. Het perceel heeft een grootte van 3.51.85 ha. Het perceel is niet gedraineerd. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op normale hoogte gelegen zandgrond, teeltaarde variërend tussen 30 en 60 cm.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen 5 jaren is aardappelen, bieten, snijmaïs en uien.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 30 en 60 cm.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via een waterschapsloop aan de oostzijde en via een gemeenschappelijke sloot aan de zuidzijde.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare onverharde weg, De Laaijen / Heideweg te Hulsel. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Hooge en Lage Mierde sectie K nummer 1193 oppervlakte 3.51.85 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan”Buitengebied 2009″ van de gemeente Reusel-de Mierden. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en de dubbelbestemming ‘Archeologische verwachtingswaarde’.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2011 en nadien in werking getreden.

Tevens is het perceel gelegen in een voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied 2021” van de gemeente Reusel-De Mierden. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 6’.

De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 27 oktober 2022 tot 12:00 uur.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres De Laaijen / Heideweg
Postcode 5096 BR
Plaats Hulsel
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding in overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 3.51.85 ha