Hulsel – De Laaijen, De Hoef en Heikant

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: VIER PERCELEN LANDBOUWGROND

Enkele percelen landbouwgrond, bestaande uit vier kavels, gelegen De Laaijen, De Hoef en Heikant te Hulsel. Het geheel heeft een grootte van 8.68.28 ha, maar zijn ook afzonderlijk te koop. Perceel I heeft een oppervlakte van 3.12.35 ha, perceel II heeft een oppervlakte van 1.70.45 ha, perceel III heeft een oppervlakte van 0.68.50 ha en de percelen IV en V worden samengenomen in één koop met een grootte van 3.16.98 ha. De percelen zijn (m.u.v. perceel 1020 hiervan is ca. 1.50.00 ha gedraineerd) niet voorzien van drainage. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op normale hoogte gelegen zandgrond, teeltaarde variërend tussen 30 en 45 cm.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen 5 jaren is gras en maïs

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 30 en 45 cm.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg, De Laaijen, De Hoef en Heikant te Hulsel. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond en agrarische bedrijven.

Betalings- en productierechten
Op de percelen rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Hooge en Lage Mierde K 337 oppervlakte 3.12.35 ha
Gemeente Hooge en Lage Mierde K 1021 oppervlakte 1.70.45 ha
Gemeente Hooge en Lage Mierde K 294 oppervlakte 0.68.50 ha
Gemeente Hooge en Lage Mierde K 1017 oppervlakte 0.16.90 ha
Gemeente Hooge en Lage Mierde K 1020 oppervlakte 3.00.08 ha
Totaal 8.68.28 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Op perceel Hooge en Lage Mierde K 294 (heersend erf) is een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van het heersend erf, strekkende tot het hebben en gebruikmaken van bedoelde beregeningsbuis. Deze erfdienstbaarheid houdt tevens in het recht van toegang (via de kortste weg) tot deze beregeningsbuis voor gebruik en onderhoud.
voormelde erfdienstbaarheid komt te vervallen

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan”Buitengebied 2009″ van de gemeente Reusel-de Mierden. Perceel Hooge en Lage Mierde K 337 heeft de enkelbestemming Agrarisch en de dubbelbestemming Archeologische verwachtingswaarde.

Percelen Hooge en Lage Mierde K 294 (ged.), 1017, 1020 en 1021 hebben de enkelbestemming Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 1, de dubbelbestemming Archeologische Verwachtingswaarde en functieaanduiding Landschappelijke openheid (oh). Daarnaast heeft perceel Hooge en Lage Mierde K 294 (ged.) de enkelbestemming Bedrijf – Agrarisch en functieaanduiding intensieve veehouderij.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2011 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 5 januari 2022 tot 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer: 0499 – 37 55 65, e-mail: best@berkkerkhof.nl

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres De Laaijen, De Hoef en Heikant
Postcode 5096 BL
Plaats Husel
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Grondsoort Zand
Type land Bouwland
Ontsluiting Via de openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Totale oppervlakte 8.68.28 ha