Hooge Mierde – De Baan

Een perceel landbouwgrond gelegen aan De Baan te Hooge Mierde. Het perceel heeft een oppervlakte van 7.03.03 ha. Het perceel is niet gedraineerd. Er is geen beregeningsput aanwezig. Op wisselende hoogte gelegen zandgrond, teeltaarde variërend tussen 25en 80 cm.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is sperziebonen, spinazie, bieten en maïs.

Kwaliteit
Op wisselende hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen 25en 80 cm.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via een waterschapsloop aan de zuid- en noord/oostzijde en via gemeenschappelijke sloten aan westzijde.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, De Baan te Hooge Mierde. De belendingen betreffen percelen landbouwgrond.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
De percelen worden opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Privaatrechtelijke bepalingen
Geen privaatrechtelijke bepalingen.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Milieuaspecten
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond. Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk tot 13 december 2022 tot 12:00 uur.
Het bijgevoerde inschrijfformulier dient dan samen met een geldig legitimatiebewijs aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars, Taxateurs en Adviseurs
Eindhovenseweg 30b
5683 KH Best
telefoonnummer: 0499 – 37 55 65
e-mail: best@berkkerkhof.nl

Locatie
Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg, De Baan te Hooge Mierde.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” van de gemeente Reusel-De Mierden. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 1” en gedeeltelijk de dubbelbestemming “Archeologische verwachtingswaarde”.

Het plan is onherroepelijk geworden en in werking getreden op 8 december 2011.

Kenmerken
Aanmeldingsreden verkoop bij inschrijving
Adres De Baan
Postcode 5095 EG
Plaats Hooge Mierde
Land Nederland
Overdracht
Status Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type Landbouwgrond
Type land Bouwland
Ontsluiting via openbare verharde weg
Oppervlakte en inhoud
Huiskavel 7.03.03 ha
Totale oppervlakte 7.03.03 ha