Portal:

Witveldweg 44 - 48

GRUBBENVORST prijs op aanvraag

Kenmerken

aanvaarding: in overleg
bedrijfstype: Varkens
diersoort: Zeugen en Vleesvarkens
omgevingsvergunning: Er is een nieuwe omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.1 lid 1 onder e in voorbereiding waarbij de locaties aan Witveldweg 44 - 48 met twee zelfstandige inrichtingen worden samengevoegd tot één inrichting.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie binnen de inrichtingen betreffen het anders bezetten van de varkensstallen en het uitbreiden van de capaciteit van de co-vergistingsinstallatie tot maximaal 35.000 ton per jaar. Na de samenvoeging bedraagt het aantal te houden dieren:
 • 8.096 gespeende biggen
 • 8.134 vleesvarkens
 • 537 opfokzeugen
 • 334 kraamzeugen
 • 1.188 guste en dragende zeugen
 • 7 dekberen

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag is een vormvrije MER doorlopen.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bij besluit van 13 september 2018 kenbaar gemaakt dat een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Het concept van de aanvraag ligt bij de Omgevingsdienst van Noord-Limburg ter beoordeling, doch is als gevolg van de stikstofproblematiek aangehouden.

Foto's

Bekijk alle foto's

Voor gedetailleerde informatie download brochure.

VARKENSBEDRIJF MET CO- EN MESTVERGISTINGSINSTALLIE

Waar vindt u binnen de Nederlandse grenzen nog een agrarische bedrijfslocatie van ruim 7,5 ha bestaande uit twee aaneen gelegen bouwvlakken met een oppervlakte van 36.055 m² (nummer 44) en 39.536 m² (nummer 48).
De grootte van het bouwvlakken en de aanwezige emissies bieden zeer ruime opschalingsmogelijkheden, waarbij er weinig of geen beperkingen hoeven te worden ervaren bij uitbreidingen.
De combinatie met een eigen co- en mestvergistingsinstallatie maken dat sprake is van een duurzame en toekomstbestendige bedrijfslocatie.

Kadastrale gegevens
Gemeente Grubbenvorst sectie K nummer 111 oppervlakte 0.00.21 ha
Gemeente Grubbenvorst sectie K nummer 567 oppervlakte 0.28.45 ha
Gemeente Grubbenvorst sectie K nummer 568 oppervlakte 0.01.09 ha
Gemeente Grubbenvorst sectie K nummer 569 oppervlakte 3.99.27 ha
Gemeente Grubbenvorst sectie K nummer 583 oppervlakte 6.04.63 ha
Totaal 10.33.65 ha

Omgevingsvergunningmilieu
Voor beide locaties Witveldweg 44 en 48 is een afzonderlijke omgevingsvergunning milieu aanwezig.

Er is een vormvrije MER doorlopen om van beide inrichtingen één inrichting te maken. Hierna is een aanvraag gedaan voor een revisievergunning. In die aanvraag worden de dieraantallen van de vigerende vergunningen niet gewijzigd.

De aanvraag is aangehouden vanwege de huidige stikstofproblematiek.

Witveldweg 44
Op 28 februari 2013 is een revisievergunning Wet milieubeheer (kenmerk WABO-2012-0573) verleend. De vergunde dieraantallen zijn:

Witveldweg 48
Op 25 mei 2010 is een veranderingsvergunning Wet milieubeheer verleend.

Met betrekking tot de co-vergistingsinstallatie is op 28 juni 2012 een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen verleend voor het oprichten van een naopslag voor mest (digestaat) op het perceel.
In dat jaar is er 33.000 ton aan input geweest in de co-vergistingsinstallatie en een maximale opslagcapaciteit van 420 ton voor vloeibare co-producten.

Op beide locaties te samen is een totaal van 18.708 dieren vergund met een ammoniakemissie van totaal 19.641,69 kg NH3/jaar.


Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb)
Witveldweg 44
Op 5 september 2013 is een vergunning Natuurbeschermingswet ’98 (thans Wet natuurbescherming) (kenmerk 2013/49350) verleend. Deze voorziet in het mogen uitbreiden, wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij in de nabijheid van het Natura 2000 gebied ‘Maasduinen’.

Witveldweg 48
Er is geen Wnb-vergunning aanwezig. De uitgangssituatie wordt gevormd door de hoogste feitelijke stikstofdepositie in de periode 01-01-2012/31-12-2014.
De locatie is vergunningsplichtig in het kader van de Wnb.


Nieuwe omgevingsvergunning
Er is een nieuwe omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.1 lid 1 onder e in voorbereiding waarbij de locaties aan Witveldweg 44 - 48 met twee zelfstandige inrichtingen worden samengevoegd tot één inrichting.
De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie binnen de inrichtingen betreffen het anders bezetten van de varkensstallen en het uitbreiden van de capaciteit van de co-vergistingsinstallatie tot maximaal 35.000 ton per jaar. Na de samenvoeging bedraagt het aantal te houden dieren:

 • 8.096 gespeende biggen
 • 8.134 vleesvarkens
 • 537 opfokzeugen
 • 334 kraamzeugen
 • 1.188 guste en dragende zeugen
 • 7 dekberen

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag is een vormvrije MER doorlopen. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bij besluit van 13 september 2018 kenbaar gemaakt dat een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
Het concept van de aanvraag ligt bij de Omgevingsdienst van Noord-Limburg ter beoordeling, doch is als gevolg van de stikstofproblematiek aangehouden.

Nieuwe Wnb-vergunning
Op 21 december 2017 is een aanvraag Wnb-vergunning ingediend voor Witveldweg 48, welke nog is aangevuld op 9 mei 2018.
In verband met de stikstofproblematiek wordt de behandeling van de aanvraag aangehouden.

Bouwvergunning
Er is een omgevingsvergunning bouw verleend voor een vleesvarkensstal voor het houden van 2.968 vleesvarkens en een (mest)loods met een oppervlakte van 28,00 x 20,00 = 560 m² voor alle vormen van mestverwerking.
De stal en loods zijn nog niet gerealiseerd. Op de overzichtstekening milieu (zie bladzijde 2) is de ligging van de stal en loods te zien.

Bedrijfsontwikkelingsmogelijkheden
In opdracht van verkoper is een quickscan gemaakt inzake de ontwikkelings-mogelijkheden van de bedrijfslocatie Witveldweg 44 - 48 te Grubbenvorst.
Het betreft een uitgebreide quickscan.

Er is bekeken hoeveel varkens op het bestaande bouwvlak gerealiseerd kunnen worden zonder behoud van de aanwezige stallen.
Bij sloop van alle stallen zouden óf 44.310 vleesvarkens óf 8.886 zeugen gehouden kunnen worden.

De belangrijkste conclusies uit de quickscan zijn:

 • bij wijziging van de veestapel en/of ammoniakemissie ten opzichte van de feitelijke situatie is een Wet natuurbeschermingsvergunning nodig;
 • in de huidige situatie valt het bedrijf nog buiten het toepassingsbereik van de AERIUS Calculator;
 • de Wet Ammoniak en Veehouderij is geen beperkende factor voor het verlenen van het aspect milieu van de omgevingsvergunning, omdat het bedrijf 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied ingevolge de Wet Ammoniak en Veehouderij ligt;
 • er kan worden voldaan aan het Besluit Huisvesting en de Wet geurhinder en veehouderij, waarbij wordt geadviseerd om met het geuraspect rekening te houden bij uitbreidingen door aanpassingen van en met luchtwassers;
 • fijnstof is in principe geen beperkende factor voor de bedrijfslocatie.

Varkensrechten
Het bedrijf beschikt over varkensrechten, die overgenomen kunnen worden.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Horst aan de Maas en heeft daarin de bestemming "Agrarisch gebied A" en er zijn twee agrarische bouwvlakken met een oppervlakte van 36.055 m² (Witveldweg 44) en
39.536 m² (Witveldweg 48).
Het plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 13 november 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 16 juni 1998.

Buiten het agrarisch bouwvlak zijn twee mestbassin gelegen. De aanleg is geschied in strijd met het bestemmingsplan.
Voor de aanleg ligt een conceptaanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergun-ning ter beoordeling bij de Omgevingsdienst Noord-Limburg. De behandeling is aangehouden in verband met de stikstofproblematiek.

Het bouwvlak van Witveldweg 44 wordt gewijzigd en het bouwvlak van Witveldweg 48 blijft ongewijzigd.

Algemene omschrijving
De bedrijfslocatie betreft een varkensbedrijf met zeugen en vleesvarkens en bestaat uit een woonboerderij, (tweede) bedrijfswoning, varkenstallen, loodsen, co- en mestvergistings-installatie, ondergrond, tuin, erf, buitenterrein, landbouwgrond en verdere aanhorigheden.

Milieutechnisch is sprake van twee inrichtingen met de huisnummer 44 en 48, doch feitelijk zijn beide inrichtingen op allerlei manieren met elkaar verbonden, denk aan mestverwerking, benutting WKK, etc.
Een fysieke splitsing van de bedrijven zou mogelijk zijn, maar heeft zeker niet de voorkeur.

Er zijn drie WKK's, bedoeld voor de elektriciteit, verwarming mestpasteurisatie. Er vindt teruglevering aan het net plaats.

Voor de bedrijfslocatie zijn twee beschikkingen voor subsidie verleend ten behoeve van de warmtekrachtinstallatie (eindigt november 2028) en voor de co- en mestvergistingsinstallatie (eindigt februari 2023)

Een uitgebreide omschrijving van de bedrijfsgebouwen en de mest- en covergistingsinstallatie kunt u downloaden via onze website of telefonisch bij ons kantoor opvragen.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra en (druk) riolering.
Naar verwachting kan dit jaar aangesloten worden op glasvezel.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied, ten noordwesten van de kern van Grubbenvorst en ten zuidoosten van de kern van Horst, aan een openbare verharde weg. Op korte rijafstand met A73.
De belendingen betreffen enkele kwekerijen, agrarische bedrijven en enkele verspreidliggende burgerwoningen (op een afstand van meer dan 100 meter).
De omgeving kenmerkt zich als een actieve agrarische omgeving met grootschalige agribusiness en glastuinbouw.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, overwegend in een redelijke tot normale staat van onderhoud.

Asbest
Bij de bouw zijn asbesthoudende materialen gehanteerd.

BTW
Verkoper doet mee met de btw-regeling.

Beschikbaarheid
In overleg.

Bezichtiging
Voor een bezichtiging van de bedrijfslocatie kunt u contact opnemen met mevrouw Anet van den Berk (06 -53 25 47 12) of contact op nemen met ons kantoor en vragen naar Anouk Santegoeds.
Bij de bezichtiging wordt een hygiëneprotocol gehanteerd.

Diashow

Routebeschrijving

Plan route

Contactpersoon

Anet van den Berk RT RM

Neem contact op