Wijziging bestemmingsplan

Wat je wel of niet kunt met je vastgoed is geregeld in het bestemmingsplan. De gemeente waarin je vastgoed is gelegen, heeft voor haar hele grondgebied een of meerdere bestemmingsplannen vastgesteld.

In het bestemmingsplan is van alles geregeld over je vastgoed. Je moet dan denken aan: hoe je je vastgoed mag gebruiken, maar ook wat niet mag. Of waar binnen je perceel gebouwd kan worden, de maximale hoogte, inhoud, etc. Veelal biedt het bestemmingsplan ook de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen of dat vrijstellingen verleend kunnen worden.

Iedere gemeente stelt haar eigen bestemmingsplannen op, dus wat in de ene gemeente wel mag, kan zo maar niet in de andere. Het is daarom goed om kennis te hebben van het bestemmingsplan dat voor jouw vastgoed geldt.

Bestemmingsplannen worden herzien. Zodra dat aan de orde is, is het zaak om te kijken of je vooraf of tijdens de procedure van de ter inzagelegging van het bestemmingsplan, je mening geeft over wat je wel of niet wenst met je vastgoed. Die mening heet het indienen van een inspraakreactie en later een zienswijze, en zo nodig stel je beroep in dat behandeld wordt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die mening dient tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Van den Berk & Kerkhof kan écht iets voor je betekenen

Van den Berk & Kerkhof kan je informeren over wat het bestemmingsplan voor jouw vastgoed betekent. Maar nog meer je adviseren als je zaken anders wilt. Past hetgeen je wilt niet binnen de regels van het bestemmingsplan, dan zijn er diverse mogelijkheden om dat alsnog te bewerkstelligen. Let wel: de gemeente moet wel willen meewerken. Dat laatste heet in het vakjargon, ‘dat er beleid dient te zijn’. Ook staat jouw wens open voor bezwaar en beroep door belanghebbenden. En dat kan maken dat je wens niet helemaal uitvoering kan krijgen.

In dat hele proces van praten met de gemeente, opstellen van een bestemmingsplan, informeren en praten met belanghebbenden (wegnemen van hun bezwaren), toezien op de voortgang, etc. hebben we een belangrijke regisseursrol. Een rol die ons als bemiddelaar en adviseur op het lijf is geschreven; aanjagen, communiceren, initiëren, controleren, verbinden, gebruik maken van ons netwerk, ga zo maar door. We kunnen hierin écht iets voor je betekenen.

Andersom kunnen we ook voor je optreden als je denkt benadeeld te worden door de plannen van je buren of in je directe omgeving. Denk aan het in kaart brengen van de nadelen en een vertaalslag plegen naar de waarde(vermindering) van jouw vastgoed. Of het doen van voorstellen aan de gemeente, waarbij je nadeel vermindert.

Denk je aan een wijziging van het bestemmingplan of heb je ermee te maken? En je wilt weten wat er wel of niet kan, neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.